Mouhafazat de Idlib


Harim - Harim
Harim - Harim

Enfants du village
Harim - Syrie

#L33 24 (c) 1996 Yves Traynard

 


Sommaire