Mouhafazat de Alep


Kharrab Shams - Kharrab Shams
Kharrab Shams - Kharrab Shams

Eglise : façade
Kharrab Shams - Syrie

#D52 27 (c) 2003 Yves Traynard

 


Sommaire